nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyar (nemzeti) jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) [veszélyes keverékek bejelentésére, illetve a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentésére kötelezettek köre, kivételek a bejelentési kötelezettség alól]

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [az egyes bejelentéstípusok adattartalma]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [veszélyes keverék, illetve tevékenység bejelentés, valamint biocid termék engedélyezése esetén fizetendő díj mértéke, az NNK és az egyes kormányhivatalok bankszámlaszámai]

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [biocid termék engedélyezési eljárás, biocid termék bejelentés adattartalma, biocid termékekre vonatkozó átmeneti szabályozás]

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet [átmeneti időszakra vonatkozó biocid termék címkézési szabályok]

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet [a bírság kiszabásának esetei, a bírság mértéke]

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) [hiánypótlás, eljárás megszüntetése, képviselet szabályai, ügyintézési határidők, jogorvoslati lehetőségek, fellebbezés szabályai]

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [az egyes hatóságok milyen feladatok ellátására rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel]

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [elektronikus kapcsolattartás szabályai]

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) [jogorvoslat, „közigazgatási nemperes eljárás”]

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény [jogorvoslat esetén az ügyben eljáró területileg illetékes törvényszék meghatározása]

EU rendeletek

(közvetlenül alkalmazandók az EU tagállamokban, így Magyarországon is)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) [osztályozási kritériumok, veszélyességi osztályok/kategóriák, címkézés szabályai]

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) [biztonsági adatlapok formai és tartalmi követelményei II. melléklet, kommunikáció a szállítói láncban]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat