Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az exportőröknek a PIC rendelet alapján az alábbi előírásokat és kötelezettségeket kell figyelembe venniük a veszélyes vegyi anyagok önmagukban, vagy keverékben történő kivitele során:

 1. Minden exportált anyag vonatkozásában

A PIC rendelet 17. cikke alapján az exportálandó anyagokra a vonatkozó jogszabályokban (pl.: 1107/2009/EK, 512/2012/EU, 1272/2008/EK) rögzített címkézési és csomagolási előírásokat kell alkalmazni az Európai Unión kívüli országba történő kivitel során is, kivéve, ha ezek ellentétesek az importáló országban érvényes előírásokkal.

A csomagoláson adott esetben fel kell tüntetni a gyártási időt és a szavatossági határidőt is (szükség esetén éghajlati övenként külön-külön jelölve). Fontos megjegyezni, hogy a PIC rendelet 14. cikk (14) bekezdése alapján vegyi anyagot legfeljebb csak a szavatossági idő lejárta előtt hat hónappal lehet exportálni.

A fenti kötelezettségen túl a rendelet előírja, hogy ha az exportálandó termékhez szükséges biztonsági adatlapot összeállítani az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 31. cikke alapján, akkor azt az exportőrnek el kell juttatnia az importáló fél részére is.

II. A PIC rendelet I. mellékletében szereplő anyagok vonatkozásában

 1. Kiviteli bejelentési eljárás

Minden uniós exportőrnek bejelentést kell tennie az e célból létrehozott ePIC rendszerben, ha a PIC rendelet I. mellékletében felsorolt vegyi anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó keveréket, árucikket szeretne az Unión kívülre exportálni.  Az exportőröknek az első kivitelt legalább 35 nappal megelőzően kell megtenniük a bejelentést és a későbbiekben minden naptári évben az első kivitelt megelőzően új bejelentést kell benyújtani, azaz bár a kiviteli bejelentés érvényessége 1 év, de mindig csak az adott naptári év végéig érvényes.

A bejelentési eljárás során az ePIC rendszerben minden kiviteli bejelentéshez egy tízjegyű ún. azonosító hivatkozási szám (RIN) kerül hozzárendelésre, melyet az exportőröknek a vámáru nyilatkozat 44. pontjában fel kell tüntetniük.

Megjegyzendő, hogy az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagok esetében a bejelentési követelmény abban az esetben nem alkalmazandó, ha az importáló fél a Rotterdami Egyezmény PIC-körlevelében pozitív behozatali választ tesz közzé (előzetesen hozzájárul a behozatalhoz), azaz teljesülnek a PIC rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglaltak. Az importáló ország ugyanakkor továbbra kérheti a bejelentés megtételét és az exportőrnek is szükséges különleges RIN-t kérnie a kivitelhez. Az eljárásról további információ a „Különleges eljárások” szakaszban található.

A bejelentés tartalma

A kiviteli bejelentésben feltüntetendő főbb adatok:

 • A kivitelre szánt anyag, keverék vagy árucikk azonosítása. Ez általában az EK-szám, a CAS-szám és a kémiai név, a rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 • A kivitelre vonatkozó információk, mint a származási ország, a rendeltetési ország, az első éves kivitel tervezett időpontja, az exportálni kívánt becsült mennyiség, a rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, az exportőr és az importőr neve és címe.
 • A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk
 • A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása

Az összes feltüntetendő adatot a PIC rendelet II. melléklete tartalmazza.

A bejelentés megtételére vonatkozó határidők

Az I. mellékletben szereplő vegyi anyagok kiviteli bejelentését az alábbi határidők szerint kell bejelenteni:

 • legkésőbb 35 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
  az exportőrnek bejelentést kell tennie a tartózkodási helye szerinti tagállam kijelölt nemzeti hatósága felé
   
 • legkésőbb 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
  a kijelölt nemzeti hatóság jóváhagyja a bejelentést és továbbítja azt az ECHA-nak
   
 • legkésőbb 15 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt:
  az ECHA megküldi a bejelentést az EU-n kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatóságának

Abban az esetben, ha a kijelölt hatóság hiányosnak ítéli meg a benyújtott bejelentést, javításra/hiánypótlásra visszaküldheti a kérelmet az exportőr számára, abban az esetben, ha valószínűsíthető, hogy a megadott határidőig, azaz a kivitel tervezett időpontja előtt legkésőbb 25 nappal, továbbítani tudja majd a javított bejelentést az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé.

Ha nem tartható a határidő, akkor új bejelentés megtételére van szükség, mely során újból figyelembe kell venni a 35 napos határidőt.

Vészhelyzeti eljárás

Ha a vegyi anyag kivitele olyan veszélyhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem az importáló részes félnél, vagy egyéb országban közegészségügyi vagy környezeti veszélyt okozhat, akkor a rendelet 8. cikk (5) bekezdésében szereplő feltételek fennállása esetén, a kijelölt hatóságnak az ECHA-val és a Bizottsággal történő konzultációjának eredményétől függően, el lehet tekinteni a fenti határidőktől. (ld. Különleges eljárások).

Díjfizetés

Az exportőröknek a PIC rendelet I. mellékletében szereplő anyag önmagában vagy keverékben történő kiviteli bejelentése során 19 100 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) számára az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet alapján.

A díjat a következő bankszámlaszámra kell befizetni legalább a cégnév és a kiviteli bejelentés azonosító hivatkozási számának (RIN) közleményben történő feltüntetése mellett:

NNK bankszámlaszám: 10032000-00290438-00000000 (MÁK)

Az összeg számlára érkezése szükséges feltétele a kiviteli bejelentés ECHA felé, a rendeletben megadott határidőig történő továbbításához.

Amennyiben a hatóságnak a bejelentés ellenőrzésére rendelkezésre álló 10 napon belül nem érkezik meg a befizetés a számlára, a bejelentési kérelem elutasításra kerül és új bejelentés megtétele lesz szükséges, mely során figyelembe kell venni, hogy kiviteli bejelentés legkésőbb az exportot megelőző 35. napon nyújtható be.

A bejelentés aktualizálása

A PIC rendelet 8. cikk (4) bekezdése értelmében a bejelentés aktualizálására van szükség új kiviteli bejelentés megtétele formájában, ha a kivitelre a szóban forgó anyagok kereskedelmére, felhasználására vagy címkézésére vonatkozó szabályozás módosításának hatálybalépését követően kerül sor, vagy ha a keverék összetétele megváltozik, és emiatt a címkézése is módosul. Az új bejelentésben fel kell tüntetni, hogy egy korábbi bejelentés felülvizsgálatáról van szó.

b. Kifejezett hozzájárulás követelménye

A kiviteli bejelentés mellett a PIC rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében foglalt vegyi anyagok kiviteléhez az unión kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatósága által adott érvényes kifejezett hozzájárulás is szükséges. Ez alól csak kivételes körülmények között adható mentesítés:

 • Ha az importáló ország a kifejezett hozzájárulás kérelmezésének dátumát követően 60 napon belül nem ad választ, és a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (7) bekezdésében megállapított valamelyik feltétel teljesül, az exportőr javasolhatja a kifejezett hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségektől való eltekintést.
 • Ha a bejelentett vegyi anyag szerepel az I. melléklet 2. részében foglalt jegyzékben, és azt valamely OECD-országba kívánják exportálni, mérlegelhető a kifejezett hozzájárulás alóli mentesség a 14. cikk (6) bekezdése alapján. Az eljárás során bizonyítékot kell bemutatnia arra vonatkozóan, hogy a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az érintett OECD-országban.

A mentességi kérelmeket a tagállami kijelölt hatóság az ECHA-val és a Bizottsággal történő konzultációt követően bírálja el.

A kifejezett hozzájárulás három naptári éven át marad érvényes, kivéve, ha az importáló ország máshogy határoz a hozzájárulásában. E három év során bármely vállalat exportálhatja ugyanazt a vegyi anyagot, vagy a vegyi anyagot tartalmazó keveréket a hozzájárulást adó országba, amennyiben a hozzájárulás feltételei ezt lehetővé teszik. Az érintett vállalatoknak ugyanakkor továbbra is eleget kell tenniük az éves bejelentési és jelentéstételi követelményeknek.

Felhívjuk az érdekelt felek figyelmét, hogy azoknál az anyagoknál és keverékeknél, amelyeknél kifejezett hozzájárulás szükséges lehetőség szerint minél hamarabb nyújtsák be a kiviteli bejelentést, mert az importáló ország hozzájárulásáig nem engedélyezhető a kivitel és ennek 35 nap alatt történő beérkezése nem garantálható.

A bejelentések, a kifejezett hozzájárulások és az esetleges mentességek nyilvános adatai az ECHA PIC adatbázisában szabadon kereshetőek.

III. Különleges azonosító hivatkozási szám kérése

A PIC rendelet alapján bár bizonyos feltételek fennállása esetén nincs szükség kiviteli bejelentés megtételére, de a rendelet hatálya alá tartozó anyag kiviteléhez az exportőrnek ún. különleges RIN-t kell kérnie, melyet a kivitel során meg kell adnia a vámáru nyilatkozat 44. pontjában.

Ilyen eljárások a következőek:

 • Ha a kutatási vagy elemzési célra exportált vegyi anyag exportált mennyisége nem jár egészségügyi vagy környezeti hatással, és semmilyen körülmények között sem haladja meg az évi 10 kg-ot exportőrönként és importáló országonként (ld. 2. cikk (3)).
 • Az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagok esetében ez a követelmény nem alkalmazandó, amennyiben az importáló fél a Rotterdami Egyezmény PIC-körlevelében pozitív behozatali választ tesz közzé (előzetesen hozzájárul), azaz teljesülnek a PIC-rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglaltak.
 • Ha a vegyi anyag kivitele olyan veszélyhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem az importáló részes félnél, vagy egyéb országban közegészségügyi vagy környezeti veszélyt okozhat, akkor a rendelet 8. cikk (5) bekezdésében szereplő feltételek fennállása esetén a bejelentésre vonatkozó határidőktől el lehet tekinteni.

Fontos megjegyezni, hogy míg az első két esetben a speciális RIN-t az ePIC rendszeren belül külön kell igényelni, addig a vészhelyzeti eljárás során a kiviteli bejelentésre vonatkozó eljárás során lehet jelezni a kérelmet.

IV. A PIC rendelet V. mellékletében szereplő anyagok vonatkozásában

A rendelet V. mellékletében felsorolt anyagok kiviteli tilalom alá esnek, így kivitelük nem lehetséges, kivéve, ha a kutatási vagy elemzési célra exportált vegyi anyag exportált mennyisége nem jár egészségügyi vagy környezeti hatással, és semmilyen körülmények között sem haladja meg az évi 10 kg-ot exportőrönként és importáló országonként.

Utóbbi esetben az exportőrnek az előző pontban ismertetett módon kell eljárnia.

V. Jelentéstételi kötelezettség

A PIC rendelet 10. cikke alapján az exportőröknek minden év I. negyedévében tájékoztatniuk kell az illetékes kijelölt nemzeti hatóságot az exportált, a PIC rendelet I. mellékletében szereplő vegyi anyag önmagában, árucikkben, vagy olyan keverékben lévő mennyiségéről, amely olyan koncentrációban tartalmazza az adott anyagot, amely címkézési kötelezettséggel járhat más anyagok jelenlététől függetlenül.

A bejelentést a PIC rendelet III. melléklet 2. része szerinti tartalommal kell benyújtani.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít