Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyar (nemzeti) jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) [veszélyes keverékek bejelentésére, illetve a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentésére kötelezettek köre, kivételek a bejelentési kötelezettség alól]

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [az egyes bejelentéstípusok adattartalma]

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [veszélyes keverék, illetve tevékenység bejelentés, valamint biocid termék engedélyezése esetén fizetendő díj mértéke, az NNK és az egyes kormányhivatalok bankszámlaszámai]

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [biocid termék engedélyezési eljárás, biocid termék bejelentés adattartalma, biocid termékekre vonatkozó átmeneti szabályozás]

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet [átmeneti időszakra vonatkozó biocid termék címkézési szabályok]

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet [a bírság kiszabásának esetei, a bírság mértéke]

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) [hiánypótlás, eljárás megszüntetése, képviselet szabályai, ügyintézési határidők, jogorvoslati lehetőségek, fellebbezés szabályai]

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [az egyes hatóságok milyen feladatok ellátására rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel]

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [elektronikus kapcsolattartás szabályai]

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) [jogorvoslat, „közigazgatási nemperes eljárás”]

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény [jogorvoslat esetén az ügyben eljáró területileg illetékes törvényszék meghatározása]

EU rendeletek

(közvetlenül alkalmazandók az EU tagállamokban, így Magyarországon is)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) [osztályozási kritériumok, veszélyességi osztályok/kategóriák, címkézés szabályai]

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) [biztonsági adatlapok formai és tartalmi követelményei II. melléklet, kommunikáció a szállítói láncban]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít