nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Adatfelelős szervezeti egység

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A 385/2016-os kormányrendelet hatályos szövege

SZMSZ

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatósága a környezet és település-egészségügy, a sugáregészségügy/sugárvédelem, sugárbiztonság és sugárbiológia, kémiai biztonság szakterületeken szakmai módszertani, szakvéleményezési, nyilvántartási, koordinálási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, tájékoztatási valamint hazai és nemzetközi szakértői feladatokat lát el.

A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság részt vesz a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezekkel kapcsolatos felmérésekben, a környezeti (munkakörnyezeti) monitorozásban, kockázatelemzésben, a munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző, tájékoztató, szervező és szolgáltató feladatok ellátásában. Feladatot vállal az EU tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs folyamatokban a munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy területén.

A Klinikai és Járványügyi Mirobiológiai Igazgatóság az egész ország területére kiterjedően alaptevékenységet lát el a járványügyi és klinikai mikrobiológiai, fertőtlenítő- és kártevő irtószer hatástani, valamint az immunbiológiai készítmények vizsgálatai területén. ECDC és WHO kompetens laboratóriumainak feladata a vizsgálatok és a hazai adatok szolgáltatása. Létfontosságú nemzeti egészségügyi elemként működteti a Nemzeti Referencia Laboratóriumi Központot és a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot. Szakmai minőség-ellenőrzési feladatokat lát el országos hatáskörrel, részt vesz az oktatásban, és tudományos kutatásban. A Pályázati Koordinációs Igazgatóság feladata az Intézet képviseletének ellátása a hazai, uniós fórumokon, illetve a projektciklus tevékenységek koordinációja, irányítása, felügyelete, monitorozása.

A Népegészségügyi és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - központi és területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Intézetnél nincs releváns adat.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Intézetnél nincs releváns adat.

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Intézetnél nincs releváns adat.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Név: Medsolution (Medsol) betegirányitási rendszer

Formátum: Medsol rendszeren belül progress adatbázisban saját szerveren

Adatkezelés célja: betegadatok, orvosi vélemények, leletek tárolása, betegirányítás, vényírás, adattovábbítás EESZT felé

Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.

Időtartama: 30 év

Érintettek köre: az Igazgatóság szakrendelésein egészségügyi szolgáltatást (járóbeteg-ellátást, foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátást) igénybe vevő személyek

Adatok forrása: beutalók, orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

        

Név: Pipacs képalkotó diagnosztikai rendszer

Formátum: Pipacs rendszeren belül saját szerveren

Adatkezelés célja: Képalkotó felvételek, leletek tárolása, továbbítása a Medsol rendszer felé

Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.

Időtartama: Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel: 10 év, a felvételről készített lelet: 30 év.

Érintettek köre: az Igazgatóság Ultrahang és RTG Szakrendelésén egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek

Adatok forrása: orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

Név: IXLAB klinikai laboratóriumi rendszer

Formátum: ixnet rendszeren belül egy gépen

Adatkezelés célja: kapcsolat a laboratórium gépeivel, adatok küldése, fogadása a vérkép-automaták felé

Jogalapja: 1997. évi XLVII. tv., 39/2016. (XII. 21.) EMMI rend.

Időtartama: 30 év

Érintettek köre: az Igazgatóság Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok Szakrendelésén egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyek

Adatok forrása: orvosi beutalók, személyi okmányok, EESZT

Név: OSAP1485

Formátum: pdf

Adatkezelés célja: beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájáról

Jogalapja: 2016. évi CLV. tv.

Időtartama: 10 év

Érintettek köre: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok

Adatok forrása: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok által megküldött, kitöltött nyomtatvány (csatolva)

Név: OSAP1572

Formátum: pdf

Adatkezelés célja: jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott expozíciós esetekről

Jogalapja: 27/1996. (VIII. 28.) NM rend.

Időtartama: 30 év

Érintettek köre: a foglalkozási megbetegedést, fokozott expozíciós esetet elszenvedő munkavállalók

Adatok forrása: észlelő orvos, munkavédelmi hatóság, OKI MFI

Név: Nemzeti Bakteriológiai Surveillance (NBS);

a mikrobiológiai laboratóriumok által izolált bakteriális kórokozók antibiotikum rezisztencia adatainak gyűjtése

Név: Bakteriológiai és Virológiai Törzsközpont adatai

Név: OKNE adatok (egyedi papíralapú bejelentőlapok a 18/1998 NM (VI. 3.) rendelet alapján)

Név: egeszseg.hu weboldalon TIE adatbázis

iskolák OM azonosító, név, cím

tanulók OM azonosító, név, életkor, évfolyam, HH/HHH/SN, szülői beleegyező nyilatkozat megléte, kitöltött kérdőív

pedagógusok kitöltött kérdőíve

összesen 21 kérdőív-forma

Név: TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 sz Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával c projektbe bevont iskolák és tanulóinak adatai. 2015.11.30-ig valósult meg a program, adatok rendelkezésre állása és évenkénti frissítése fenntartási időszak végéig, 2021-ig.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az Intézetnél nincs releváns adat.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Intézetnél nincs releváns adat.

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Intézetnél nincs releváns adat.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Lakossági tájékoztatás:

-           A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzéke (Egészségügyi Közlöny, LVIII. évfolyam 1. szám, 2008. január 18., 200-238. oldal)

-           Közterület-felügyelők pszichológiai alkalmassági vizsgálatának a végzésére jogosult vizsgálóhelyek

-           A fegyvertartók pszichológiai alkalmasságát első fokon vizsgáló szaklaboratóriumok

-           A kontakt dermatitis (bőrgyulladás) megelőzése a munkahelyen (szabad felhasználásra)

-           Munkájában használja biztonságosan az oldószereket! (szabad felhasználásra)

-           Ólom van a munkahelyén? (szabad felhasználásra)

-           Óvja magát a napsugárzás egészségre ártalmas hatásaitól munkája során! (szabad felhasználásra)

-           Szén-monoxid gáz fordul elő a munkahelyén? (szabad felhasználásra)

Szakmai tájékoztatás:

-           Szakmai útmutató - Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása, illetve munkahelyi rehabilitációjuk és a munkaképességük fejlesztésének módszerei

-           Szakmai útmutató - Deréktáji gerincbetegséggel és – gerincműtétet követő állapottal élők munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása, illetve munkahelyi rehabilitációjuk és a munkaképességük fejlesztése

-           Szakmai útmutató - Hasi sérvvel, illetve – sérvműtét utáni állapottal élők munkaköri alkalmasságának meghatározása, illetve munkahelyi rehabilitációjuk és a munkaképességük fejlesztésének módszerei 

-           Munkaképességi Index felmérés - rövid jelentés

-           A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa, gyakorlati útmutató

-           Útmutató - Kontakt dermatitiszek

-           Útmutató - Foglalkozási ólomexpozíció

-           Útmutató a szilícium-dioxid tartalmú termékek kezeléséhez (angol változat és űrlap)

-           Kiegészítés az Útmutatóhoz

Gyakorlati útmutató az azbeszttel járó kockázatokról

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Feltöltés alatt

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai * itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelyeknek nyilvánosságra hozataláról a vizsgálat elrendelője döntött

Az Intézetnél nincs releváns adat.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Általános információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki
a) szóban,
b) írásban vagy elektronikus úton a honlapról letölthető igénybejelentő lap kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés benyújtásával igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) adatvédelmi tisztviselőjénél,

2. Írásban: a 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. postai címen,

3. Elektronikus úton: az címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Amennyiben az igény előterjesztésekor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat vagy azok egy részét nem az NNK kezeli, az adatvédelmi tisztviselő értesíti ennek tényéről az igénylőt.

Az NNK az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az NNK-hoz történő beérkezésétől vagy a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül az NNK levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről, a teljesítést megelőzően, az NNK tájékoztatja az igénylőt. Amennyiben a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igény a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíthető.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (vagy a meghosszabbított) határidő eredménytelen letelte esetén, valamint - amennyiben a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása esetén bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen leteltétől vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül lehet megindítani. Amennyiben az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására vagy annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk* itt kell közzétenni valamennyi olyan, a szervezetre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást, amelyet a szervezet a Központi Statisztikai Hivatalnak szolgáltat

az OKI által 2017.04.01-e óta benyújtott összes adatszolgáltatás letöltésre került a KSH honlapjáról és mellékletben csatolásra került, és az alábbi adatokat tartalmazza:

1071 17-éves (2018.05.09) Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

1670 17-éves (2018.03.23) Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról

1799 16-éves (2017.06.01) Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

1799 17-éves (2018.06.11) Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

1933 17-éves (2018.07.18) Éves jelentés a beruházások összetételéről

2237 16-06 (2017.05.15 mód) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 16-09 (2017.05.18 mód) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 16-12 (2017.05.18 mód) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 17-03 (2018.02.19) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 17-06 (2018.03.19) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 17-09 (2017.10.18) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 17-12 (2018.02.02) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 18-03 (2018.04.24) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2237 18-06 (2018.07.17) Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2240 16-éves (2017.06.12 mód) Éves beruházásstatisztikai jelentés

2240 17-éves (2018.07.06) Éves beruházásstatisztikai jelentés

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021. évi jelentés

2020. évi jelentés 

2019. évi jelentés

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Intézetnél nincs releváns adat.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Intézetnél nincs releváns adat.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Feltöltés alatt

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az Intézetnél nincs releváns adat.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Intézetnél nincs releváns adat.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az Intézetnél nincs releváns adat.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Intézetnél nincs releváns adat.

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Intézetnél nincs releváns adat.

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az Intézetnél nincs releváns adat.

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Intézetnél nincs releváns adat.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat