Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Veszélyes keverék bejelentés
Hatáskörrel rendelkező szerv Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nemzeti Népegészségügyi Központ                                                                         Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat és Bejelentési Osztály
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Regisztrációkor szükséges adatok: cégnév, székhely, illetve telephely címe, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím, fax-szám (opcionális)), adószám, felelős személy megadása
Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a veszélyes keverék magyar nyelvű biztonsági adatlapja
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
Egyéb benyújtandó dokumentumok:
- Képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza.
- A bejelentéssel kapcsolatos egyéb kérelmek; átvezetési (pl. cégnév változása esetén) vagy törlési (pl. tévesen rögíztett bejelentés esetén) kérelem.
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet V.3. pontja alapján:
9 200 Ft/keverék
Alapvető eljárási szabályok Az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerében (OSZIR-KBIR) 2021. január 1-jétől már csak a kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentését fogadja az NNK. Ezen kérelmek (bejelentések) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján kerülenek elbírálásra sommás vagy teljes eljárás keretében.

A lakossági és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékeket 2021. január 1-től az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) méregközponti portálján (PCN) keresztül kell bejelenteni. Amennyiben ezen felhasználási körökbe tartozó veszélyes keveréket jelentenek be az OSZIR-KBIR szakrendszerbe, úgy az adott bejelentés törlésre fog kerülni.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) A Magyarország területén gyártó, forgalmazó a tevékenység megkezdésével egyidejűleg köteles a bejelentést megtenni, kizárólag elektronikus úton az OSZIR-KBIR szakrendszeren keresztül (www.antsz.hu).
Ügyfélfogadás ideje Személyes ügyfélfogadás nincs, telefonon, valamint elektronikus megkeresés útján () a  bejelentésekkel kapcsolatban tájékoztatás kérhető magyar és angol nyelven.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Ha a kérelem és mellékletei megfelelően kerültek benyújtásra, vagy az eljárás megszüntetése indokolt, úgy az Ákr. előírásai alapján az ügyintézési határidő 8 nap (sommás eljárás).
Ha a kérelem és mellékletei nem megfelelőek, hiányosak, az ügyintézési határidő 60 nap (teljes eljárás).
Az ügyek intézését segítő útmutatók - Maintenance of partner details (a Partner adatok karbantartása segédlet angol verziója)
- Practical guide for the online notification of hazardous mixtures (a Veszélyes keverék bejelentési segédlet angol verziója)
- Payment by credit card in OSZIR-KBIR (a Bankkártyás fizetés az OSZIR-KBIR-ban segédlet angol verziója)
- Az IPP súgója
- Attachment of the proof of payment (a Befizetési igazolás csatolása segédlet angol verziója)
- Practical guide for the update notification of hazardous mixtures (a Veszélyes keverék változás bejelentés segédlet angol verziója)
- Biocid termék bejelentése
- Practical guide for the online notification of biocidal products (a Biocid termék bejelentése segédlet angol verziója)
- Törlési kérelem minta
- The notification procedure for hazardous mixtures (a kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentésére vonatkozó ügymenet leírás angol nyelven)
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nyilvántartásba vétel: A hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, a benyújtott dokumentumok hiánytalanul és megfelelően benyújtásra kerültek.

Hiánypótlás: Amennyiben a benyújtott kérelem és/vagy dokumentumok nem az előírtaknak megfelelően vagy hiányosan kerültek benyújtásra, a benyújtott kérelemmel kapcsolatosan az NNK határidő megjelölésével hiánypótlásra felhívó végzést küld a bejelentő részére.

Eljárás megszüntetése: Az eljárás megszüntetésének szükségessége esetén az NNK indokolással ellátott, eljárást megszüntető végzésben tájékoztatja a bejelentőt az eljárás lezárásáról és a bejelentés OSZIR-KBIR rendszerből való törléséről.

Szünetelés: Az ügyfél kérheti az eljárás szünetelését, amennyiben a rendelkezésére álló hiánypótlási határidő alatt a fennálló hiányosságot nem tudja pótolni. Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok A bejelentés az OSZIR-KBIR szakrendszerben előre megadott tartalmi és formai elemek alapján rögzíthető.
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése A regisztráció és a kérelem benyújtása a www.antsz.hu oldalon történik, egyéb elektronikus program nem áll rendelkezésre.
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH)
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  Hiánypótlás, eljárás megszüntetése esetén tájékoztatás végzésben.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről OSZIR-KBIR kezdőoldal

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít