Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Mennyibe kerül a bejelentés?

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 31/A. §-a és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a veszélyes keverékek bejelentése díjköteles. Éves díjak nincsenek. Az ECHA portálon keresztül történő bejelentés (ún. PCN bejelentés) díjai az alábbiak szerint alakulnak (ld. 1/2009. EüM rendelet 1. mellékletének V.7.1. és V.7.2. pontjai):

 • új bejelentés esetében a bejelentés díja 16 000 Ft/bejelentés,
 • az összetételt érintő jelentős változást követő új bejelentés díja 12 000 Ft/bejelentés,
 • a bejelentések aktualizálása díjmentes.

az önkéntes bejelentés díjmentes (pl: nem veszélyes keverékek, anyagok, kozmetikumok). Fontos, hogy a díjmentesség csak abban az esetben fogadható el, ha a benyújtás típusaként a „Voluntary” négyzet be van jelölve.

 

How much do the notifications cost?

In accordance with our national legislation, in particular § 31/A of Act No. XXV of 2000 on chemical safety and §2 (1) of Decree No. 1/2009. (I. 30.) of the Minister of Health on the fees payable for the administrative procedures and services of the National Public Health and Medical Officer Service (see V.7.1. and V.7.2. of Annex 1 of the Decree) the notification of hazardous mixtures is subject to an administration and servicing fee. There are no annual fees. When submitting notifications via the ECHA portal (PCN notifications) the fees are the following:

 • if the submission is an initial notification, the fee is 16,000 HUF/notification,
 • when the submission is a new notification after a significant change of composition, the fee of this notification is 12,000 HUF/notification,
 • update notifications are free of charge
 • voluntary notifications are also free of charge (e.g. non-hazardous mixtures, substances, cosmetics, etc.). It is important that the fee exemption can be applied only if the “Voluntary” box is marked as submission type.
 

Mikor és hogyan kell befizetnem a díjat?

A díjat azt követően kell banki átutalással befizetni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) felé, hogy a bejelentés(ek) benyújtási számo(ka)t kap(nak). Ezt a számot az ECHA bejelentési portálja automatikusan hozzárendeli a bejelentéshez a sikeres benyújtást követően. Kérjük, hogy a könnyebb azonosíthatóság érdekében e szám(ok)ra hivatkozzanak (teljes azonosító megadása betűvel és számmal) megjegyzésként a befizetés során, majd a befizetési bizonylatot, a termék(ek) nevét, a bejelentés(ek) dátumát és a benyújtási számo(ka)t, valamint a befizető nevétcímét és adószámát e-mailben küldjék el a  címre. Amennyiben a befizetőnek a bejelentés során a dossziéban megjelölttől eltérő e-mail címére kérik a számlát, akkor azt is kérjük a levélben megadni. Az információszolgáltatást és az adminisztrációs folyamat megkönnyítését segítő táblázat a Bejelentés menüpont Segédletek alpontjában (PCN adatszolgáltatás_Cégnév_Dátum.xlsx)  érhető el.

   

When and how do I have to initiate the payment?

The fee shall be paid by bank transfer to the National Center for Public Health and Pharmacy (NCPHP) as soon as the notification receives a submission number. This number is automatically assigned by the ECHA Submission portal after submission. For a better identification, please indicate the full submission number – with all its alphabetical and numeric characters – in the comment field of the payment order form. Once the payment has been initiated, please send the proof of payment to  along with the product name(s), the submission date(s) and the corresponding submission number(s)  as well as he nameaddress and EU VAT-ID of the payer. If you wish to have the invoice sent to an e-mail address (of the payer) which is different from the one given in the dossier at the time of submission, please specify that as well.

The table facilitating both the smooth information sharing and the administration process is available at ’Segédletek’ under ’Bejelentés’ menu (PCN data_Company_name_Date.xlsx).

Hogy tudok egyszerre több bejelentést befizetni?

Abban az esetben, ha több termék bejelentésének díját szeretné rendezni, kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a bejelentések számát, valamint a bejelentések időpontját vagy időtartamát (pl. „50 PCN, 2023. augusztus 1. - október 15.” nagyobb számú bejelentésnél, vagy „ABC123456-78, ABC123456-89, ABC123456-90” kis számú bejelentés esetén).

 

How do I submit more than one notification at a time?

If you make a payment for more than one product, please mark the number of notifications in the notice box, along with the date or period of time when the notifications were submitted (e.g. „50 PCN, 1 Aug-15 Oct.” 2023 for a large number of products, or „ABC123456-78, ABC123456-89, ABC123456-90” if there are only a few).

Fizethetek bankkártyával is?

A bankkártyával történő díjfizetés nem lehetséges. A fizetési lehetőségeket lásd a második kérdésnél.

 

Can I pay by credit card?

The fee for PCN notifications cannot be paid by credit card. Please see the second question for payment options.

Milyen pénznemben lehet fizetni?

Az átutalt összeget csak Forintban tudjuk elfogadni. Ezen túlmenően, kérjük a banki költségek figyelembe vételét is.

 

In which currency can I pay?

We can only accept transactions in Hungarian Forint (HUF). Please take the bank charges into consideration as well. For this, please choose the “Payment order for foreign currency” option when transferring the fee.

Mik a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNK) banki adatai?

Az NNGYK banki adatai a következők:

 • Kedvezményezett neve: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
 • Bankszámlaszám: 10032000-00290438-00000000
 • Adószám (uniós adószám): 15598787-2-43
 • SWIFT-BIC kód: HUSTHUHB
 • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU551003-2000-0029-0438-0000-0000
 • A bank neve: Magyar Államkincstár (MÁK)

A bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.

 

What are the bank details of the National Center for Public Health and Pharmacy (NCPHP)?

The bank details of the NCPHP are as follows:

 • Beneficiary Name: National Center for Public Health and Pharmacy
 • Bank account number: 10032000-00290438-00000000
 • VAT number: 15598787-2-43
 • SWIFT-BIC code: HUSTHUHB
 • International bank account number (IBAN): HU551003-2000-0029-0438-0000-0000
 • Name of Bank: Hungarian State Treasury (MÁK - Magyar Államkincstár)

Bank address: 1139 Budapest, Váci út 71.

Mikor és hogyan kapom meg a számlát?

Azonosítható befizetést követően, a befizető nevére, címére és adószámára kiállított számla a bejelentésben megadott e-mail címre kerül megküldésre. Amennyiben a befizetőnek egy másik, a bejelentés során megjelölttől eltérő e-mail címére kérik a számlát, akkor azt kérjük a fizetési bizonylat beküldésekor a  címre írt elektronikus levélben megadni. Az NNGYK csak egy, a befizetőhöz tartozó e-mail címre küld számlát.
 

When and how will I receive the invoice?

After the receipt of an identifiable payment, the invoice will be issued with the payer’s name, address and EU TAX-ID on it and will be sent by e-mail to the address specified in the notification. If you wish the invoice to be sent to an e-mail address of the payer which is different from the one given at the time of submission, please specify that in the e-mail sent to  when providing us with the proof of payment. NCPHP will send the invoice to only one e-mail address belonging to the payer.
 

Cégünk pénzügyi elvei csak számla ellenében történő kifizetést tesznek lehetővé. Megkaphatjuk a számlát a díj befizetése előtt?

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdésének értelmében a díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az NNGYK számlájára befizetni. Az NNGYK a bejelentések benyújtását követően előleg számlát, illetve hivatalos fizetési felhívást nem küld a bejelentőknek; a számla a díj beérkezését követően kerül kiállításra. (Szükség esetén, kérelemre, az NNGYK pénzügyi azonosító nyomtatvány másolatot küld.)

   

Our firm policy allows only payment against invoice. Can we receive the invoice before the payment?

According to §2 (3) of Decree No. 1/2009. (I.30) of the Minister of Health on the fees payable for the administrative procedures and services of the National Public Health and Medical Officer Service the fee must be payed to the bank account of the NCPHP when the notification procedure has been initiated. Neither a proforma invoice nor an official payment request will be sent automatically by the NCPHP to the notifier; the invoice is issued following the arrival of the fee. (If necessary, a copy of a filled-in financial identification form for the NCPHP will be provided upon request

 

Milyen benyújtási számra (submission number) hivatkozzunk az NNGYK tájékoztatásakor?

Ha a bejelentés rögzítését követően és még az NNGYK értesítését megelőzően ­a bejelentés aktualizálásra kerül, akkor kérjük, hogy ne a változás bejelentés (update – díjmentes naprakésszé tétel) benyújtási számára hivatkozzanak a tájékoztatás megküldésekor, hanem az új, kezdeti benyújtási szám kerüljön megküldésre. Tekintve, hogy a bejelentések naprakésszé tétele díjmentes, így ezen változás bejelentés benyújtási számára az NNGYK-nak nem áll módjában számlát kiállítani.

   

Which submission numbers should be referred when we inform the NPHC?

If the initial notification is updated before contacting the NCPHP, please do not refer to the submission number of the update when sending the relevant information, but to that of the initial notification. As the notification updates are free of charge, the NCPHPis not in a position to issue an invoice for the submission number of the update.

Fizetheti-e harmadik fél a bejelentés díját?

Igen, mert a számla minden esetben a befizetőnek kerül kiállításra.

 

May the fee be paid by a third party?

Yes, because the invoice is going to be issued always to the payer.

Befizető félként az igazoláson a bank jelenik meg. Ez így megfelelő?

Nem támogatjuk, mert ez akadályozza a befizető és a rendezett befizetés azonosítását, ezáltal a számlakiállítási folyamatot.

 

A bank appears on the proof of payment as the paying entity. Is this appropriate?

No, due to the fact, that the identification of the payer and the notification connected to the payment is very difficult.

Piackiterjesztést szeretnénk tenni. Van ennek díja?

A piackiterjesztést bár technikailag egy frissítés (update) keretén belül lehet megtenni, mely bejelentés díjmentes, azonban, mivel ezen bejelentés lesz az első, Magyarország számára is látható bejelentés, ezért kezdeti bejelentésnek minősül, melynek díja 16000 Ft/bejelentés.

 

We would like to perform a market place extension. Is this subject to any payment?

No, the market place extension is free of charge, except for the case where Hungary is marked as a new market place. As this update notification is the first visible notification for Hungary, it is considered as initial notification as regards Hungary and the fee has to be paid accordingly.

Tévesen Magyarországra is bejelentettem a termékem, ezért a törölni szeretném a magyar piacról. Van ennek díja?

A bejelentett termék magyar piacról történő törlése (cease) díjmentes.

 

I have mistakenly marked Hungary in my notification, therefore I would like to cease the product from the Hungarian market. Is this subject to any payment?

Ceasing a notified product from the Hungarian market is free of charge.

Téves információval/alapvetően tévesen nyújtottam be a bejelentésem, ezért érvényteleníteni szeretném. Van ennek díja?

A bejelentések érvénytelenítése (disable) díjmentes.

 

Wrong information has been entered/ I basically submitted my notification wrongly, therefore I would like to disable my notification. Is this subject to any payment?

Disabling of notifications is free of charge.

Számviteli bizonylatot kaptam, fizetnem kell ezt követően?

Az NNGYK a veszélyes keverékek méregközponti bejelentéséhez tartozó fizetés teljesítését követően küld csak számviteli bizonylatot, amely a fizetés megtörténtét és megfelelőségét bizonyítja. Ennek értelmében, ezekre a számviteli bizonylatokra már nem kell fizetni; ahogy az a dokumentumban is feltüntetésre kerül: „Pénzügyi teljesítést nem igényel! Rendezve!”

Az NNGYK a bejelentések benyújtását követően előleg számlát, illetve hivatalos fizetési felhívást nem küld a bejelentőknek.

 

I have received an invoice. Should I pay?

The NCPHP will only send an invoice, proving that the payment has been made and is correct, after the amount for the notification of hazardous mixtures has been received. Accordingly, these invoices are not subject to payment, as also indicated in the document: „No payment is required!”

Neither a pro forma invoice nor an official payment request will be sent by the NCPHP to the notifier.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít