Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013.(V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdése szerinti névjegyzékben szereplő szakfelügyelőkkel kötött megbízási szerződésekhez

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: Megbízó) által a Rendelet 8. § - a és 9. §
(1) bekezdésének c) pontja alapján kötött megbízási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki.

2. A Szerződés az ÁSZF - től eltérő feltételeket is megállapíthat. Ha az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú rendelkezései között lényeges eltérés van, akkor a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételeknek minősülnek, melyeket a Rendelet 4. §
(1) bekezdése szerinti névjegyzékben szereplő szakfelügyelő (a továbbiakban: Megbízott) a Szerződés aláírásával fogad el. Amennyiben az ÁSZF tartalmát érintő jogszabályváltozás történik, akkor a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §
- a értelmében:

  • a jogszabályváltozás hatálybalépése előtt megkötött Szerződésekre továbbra is az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni
  • a jogszabályváltozás hatálybalépése után megkötött Szerződésekre a módosított jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

II. A Megbízó neve, címe és az ÁSZF elérhetősége

Megbízó: Nemzeti Népegészségügyi Központ (székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., képviselője: Dr. Müller Cecília mb.országos tisztifőorvos, levelezési címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., e-mail: ).

A jelen ÁSZF nyilvánosan elérhető a www.antsz.hu honlapon.

 

III. A megbízási jogviszony tartalma

 

1. A megbízás időtartama

A megbízás 15 napos határozott időtartamra jön létre, ami az azt követő napon kezdődik, amikor az Országos Tisztifőorvosnak a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott levele és annak mellékleteként a megbízás teljesítéséhez szükséges egészségügyi dokumentáció Megbízott részére kézbesítésre került.

Erre való tekintettel a felek rögzítik, hogy a Megbízott - a Megbízó által a megbízásról szóban vagy elektronikus úton adott tájékoztatást követően - már a Szerződés hatálybalépése előtt jogosult megkezdeni a megbízás teljesítését.

 

2. A megbízási díj

2.1. A Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítéséért a Rendelet 3. mellékletében meghatározott szakfelügyelői megbízási díjra jogosult.

2.2. A Megbízó a megbízási díjat - levonva abból a Megbízott nyilatkozata szerinti adóelőleget -a teljesítésigazolás kiállítását követő 20 napon belül utalja át a Megbízott bankszámlájára. A teljesítés igazolására az ÁSZF III/7.5. pontjában megjelölt személy jogosult. A teljesítésigazolás kiállítása a Megbízott által a megbízás keretében készített szakvélemény alapján történik.

2.3. A megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a Szerződés szerinti feladat elvégzése során felmerülő valamennyi költségét és egyéb kiadását, ezért a Megbízott a Megbízóval szemben további költségigénnyel nem élhet. A felek rögzítik, hogy a megbízási díj összegét a Rendelet
8. § - a alapján e körülmény figyelembevételével határozták meg.

 

3. A megbízás teljesítése

3.1. A Megbízott a Szerződés teljesítése során köteles a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni és az ÁSZF III/l. pontjában megjelölt határidőn belül megválaszolni a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott levélben feltett kérdéseket. A Megbízó utasítási joga csak a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátására vonatkozik és nem terjedhet ki a megbízás teljesítésének részleteire.

3.2. A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és a feladat ellátásáról a megbízás alapján kiállított szakvéleményében tájékoztatni, továbbá akkor is, ha olyan új körülmények merülnek fel, amelyek az utasítások módosítását teszik indokolttá. A Megbízó jogosult a Megbízottnál a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat teljesítését ellenőrizni.

3.3. A Megbízott a Rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a megbízás teljesítésekor személyesen köteles eljárni és más személy közreműködését nem veheti igénybe.

3.4. A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani minden nála fellelhető vagy csak általa beszerezhető iratot és adatot, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Megbízott a Szerződés szerinti megbízást maradéktalanul teljesítse. A Megbízó köteles továbbá minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Megbízott a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékig személyesen vagy iratok útján tájékozódhasson.

3.5. A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles visszaküldeni a Megbízónak az ÁSZF III/3.4. pontja alapján átadott dokumentációt. A Megbízott megőrizheti e dokumentumok másolatát, de azok kezelése során az ÁSZF III/4. pontjának a figyelembevételével köteles eljárni.

4. A személyes egészségügyi adatok védelme

4.1. A Megbízott a Szerződésben szabályozott megbízás alapján tudomására jutott személyes egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint köteles kezelni, ezért azokat nem hozhatja nyilvánosságra és illetéktelen személlyel nem közölheti. A Megbízott köteles továbbá a személyes egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumokat úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

4.2. Ha a Megbízott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 26. pontja szerinti adatvédelmi incidens bekövetkezéséről szerez tudomást, akkor erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízót. Amennyiben az adatvédelmi incidenssel érintett személy kártérítés vagy sérelemdíj iránti követeléssel lép fel az adatkezelés szabályainak a Megbízott részéről történő megsértése miatt, akkor ezért a Megbízott köteles helytállni.

 

5. A szerződés felmondása

5.1. A Megbízó a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már teljesített feladatokért. A Szerződést a Megbízott is bármikor felmondhatja, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó a Szerződés 1.1. pontjában foglalt feladat ellátásáról gondoskodhasson.

5.2. A felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történhet.

 

6. A nem szerződésszérű teljesítés jogkövetkezményei

6.1. Amennyiben a Megbízó a megbízási díjat az ASZF III/2.2. pontjában megállapított határidőn belül nem fizeti meg, akkor a Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:155. § (1) bekezdésének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

6.2. Amennyiben a Megbízott a teljesítés során nem jár el a megbízás tárgyában jártas személytől elvárható gondossággal, akkor a Megbízó díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megbízott a hibás teljesítéséből eredő, a Megbízót ért károkért a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízó részére megküldi azt a nyilatkozatot, ami az ÁSZF III/2.2. pontja szerinti adóelőleg - levonás érdekében szükséges. Ennek hiányában a Megbízó a megbízási díjat visszatarthatja. A nyilatkozattételhez szükséges formanyomtatványt a Megbízó bocsátja a Megbízott rendelkezésére.

7.2. A felek rögzítik, hogy a Szerződés típusát, tárgyát, a Szerződés értékét és időtartamát, valamint ezen adatok változását a Megbízó a hivatalos lapjában vagy a honlapján közzéteheti.
7.3. A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak és azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A Megbízó azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a Szerződéssel összefüggő adatokat, amelyeknek megismerése a Megbízott üzleti vagy szakmai tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, ha azok nyilvánosságra hozatalát a Megbízott legkésőbb a teljesítés befejezésekor kifejezetten megtiltotta. A Megbízott tudomásul veszi, hogy ez a tilalom nem vonatkozhat az ÁSZF III/7.2. pontja szerinti közzététel körébe eső adatokra.

7.4. A Megbízott nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megbízó pénzügyi - gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A Megbízott a Szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, illetve más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel.
A Megbízott a Szerződés szerinti megbízás alapján vizsgált ügyben kialakított szakmai álláspontjáról kizárólag a Megbízó részére nyújthat tájékoztatást és az ügyről nyilatkozatot, véleményt vagy egyéb információt közvetlenül sem a médiának, sem a Szerződés 1.1. pontjában megjelölt személy(ek)nek vagy egészségügyi szolgáltatónak nem adhat. A jelen pontot az ÁSZF III/7.2 -7.3. pontjaiban foglaltak együttes alkalmazásával kell értelmezni.

7.5. A felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek és a teljesítés során felmerülő bármilyen új körülményről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A Megbízó kapcsolattartóként a megbízás alapját képező ügyben eljáró ügyintézőt jelöli ki, akinek nevét és elérhetőségét az Országos Tisztifőorvosnak a Szerződés 1.1. pontja szerinti levele tartalmazza. A Megbízó részéről az ÁSZF III/3.1 - 3.2. pontjaiban meghatározott utasítások kiadására és ellenőrzés elvégzésére, valamint a Megbízott teljesítésének az igazolására az NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztályának a vezetője jogosult.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít